Regulamin Sklepu internetowego Swing-It

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Swing It, dostępny pod adresem internetowym www.swing-it.eu, prowadzony jest przez Grzegorz Londo prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Londo Swing It, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8681617101 REGON 380141631.
 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży towaru niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Londo Swing It, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8681617101 REGON 380141631.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.swing-it.eu
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul Koszykarska 21/32, 30-717 Kraków
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@swing-it.eu
 3. Telefon sprzedawcy: 509651508
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 06 1140 2004 0000 3302 7763 4866.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Cena nie zawiera opłat celnych w przypadku gdy takie występują. Zapłata cła leży po stronie Klienta.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres doręczenia (jeśli inny), telefon, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. zaznaczyć okno potwierdzenia zapoznania się z regulaminem sklepu oraz kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie – w terminie 3 dni roboczych (liczy się data zaksięgowania należności na koncie bankowym), z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka pocztowa,
 • Przesyłka kurierska,

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 3 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej oraz innych krajów wyszczególnionych w zakładce “Shipping” na stronie internetowej sklepu.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  • W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

§11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym, czyli w terminie 2 lat od daty dostawy towaru.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Terms and conditions of Swing-It online shop

 §  1

Preliminary provisions

1. Online shop for Swing It, available at the Internet address www.swing-it.eu, is run by Grzegorz Londo established under the name Grzegorz Londo Swing It, entered in the central registration and information on Economic activity (COMPANY REGISTRATION CERTIFICATE) by the competent Minister of the economy, NIP 8681617101 REGON 380141631.

2. This regulation is aimed at consumers and defines the principles and the conclusion of a consumer contract of sale at a distance through the store.

§ 2

Definitions

1. The consumer – a natural person concluding a contract for the sale of goods not directly related to its business or professional activity.

2. The seller – a natural person established under the name Grzegorz Londo Swing It, entered in the central registration and information about the business (COMPANY REGISTRATION CERTIFICATE) by the competent Minister of economy, NIP 8681617101 REGON 380141631.

3. The client -any entity who purchases through the store.

4. Entrepreneur -the natural person, legal person or organizational unit is not a legal person, which separate the law recognizes the legal capacity, carrying out on behalf of a business that uses the store.

5. Shop -online store run by the seller under the Internet address www.swing-it.eu

6. A contract concluded at a distance -the agreement concluded with the client as part of a structured system to conclude distance contracts (in the shop), without the simultaneous physical presence of the parties, the exclusive use of one or more means of distance communication to the time of conclusion of the contract.

7. Terms and conditions – these terms and conditions.

8. Order -Declaration of the customer’s will to buy a product or products submitted by using the order form

9. Account -customer’s account in the store, it collects data provided by the customer and information about the submitted Orders.

10. The registration form – form available at the store, allowing you to create an account.

11. Order form -an interactive form available at the store for ordering, in particular by adding Products to your shopping cart and to specify the conditions of the contract of sale, including the way of delivery and payment.

12. Shopping cart – element of the store where selected Products are visible, also allowing of fixing and modifying the order data, in particular the quantities of products.

13. Product – available in Store for mobile/service which is the subject of the contract of sale between the customer and the seller.

14. The Contract Of Sale – the contract of sale of the product made or concluded between the customer and the seller via the online shop.

§ 3

Contact the store

1. Seller’s address: Koszykarska 21/32, 30-717 Krakow

2. Email address: shop@swing-it.eu

3. Bank account number PL 06 1140 2004 0000 3302 7763 4866

4. The client can communicate with the seller using the addresses listed in this section.

§ 4

Technical requirements

To use the store, including the viewing range of the store and place an order for products, you need:

1. end device with access to the Internet and a Web browser

2. active account of electronic mail (e-mail),

3. enabled support for cookies,

§ 5

General information

1. Seller to the fullest extent permitted by applicable law, shall not be liable for disruptions or interruption in the functioning of the Store due to force majeure, unauthorized action of third parties or the incompatibility of the store with the client’s Internet technical infrastructure.

2. Browsing the store does not require creating an account. Placing orders by the customer for the products in the store is possible either with an active account in accordance with the provisions of part 6 of the rules or by specifying the necessary personal data and addresses to order without creating an account.

3. The prices listed in the store are given in Polish zloty and are gross prices (include VAT). Functionality of the store allows it to show prices in EUR. The price does not include customs duties if any. The payment of the duty lies with the customer.

4. The final amount to be paid by the client consists of the price for the product and the cost of delivery (including transport, delivery and postal services), for which the customer is informed on the website in the course of the order, and is shown before confirming the payment.

5. In the case of a contract which includes a subscription or the provision of services for an indefinite period final price is the total price including all payments for the tax period.

6. When the nature of the subject matter of the contract does not allow reasonably believing the previous calculation of the amount of the final prices, information on the manner in which the price is calculated, as well as fees for transportation, delivery, postal services and the other costs, to be specified in the product description.

§6

Creating an account in the store

1. To set up an account in the store, you must fill in the registration form. It is necessary to provide the following data: first name, last name, address, delivery address (if different), telephone, email address.

2. Setting up an account in the store is free.

3. Login to your account is done by entering login and password established in the registration form.

4. The customer has the option at any time, without cause and without incurring the charge, to remove the account by sending the relevant request to the seller, in particular via e-mail or in writing to the addresses of the given in section 3.

§ 7

Ordering policies

To place an order:

1. log on to the store (optional);

2. Select the product which is the subject of the order, and then click the “add to cart”;

3. log in or choose to place an order without registering;

4. If you selected the option to place an order without registering – check out your cart content, enter the delivery address, choose the shipping mode (if free shipping is unlocked), enter coupon code if you have one. At this point you can still add or remove products in your cart and confirm by using the “Update cart” button.

5. Proceed with “Checkout” button

6. Enter personal data and billing address or delivery address (optional)

7. choose one of the available methods of payment and depending on the method of payment and pay the order within a specified period – within 3 working days (date of entry in the accounts receivable in your bank account), subject to § 8, paragraph 3.

8. Agree to these Terms and Conditions by checking the appropriate box.

9. Finalize by clicking the “Place order” button. If you choose card payment you will be redirected to the payment service provider site. If you choose Bank Transfer you will be shown the order number and bank account details.

§ 8

Delivery and payment methods

1. The client can use the following methods of delivery of the ordered product:

– Parcel service,

2. The client can use the following methods of payment:

–  Payment by bank transfer to the account of the seller

–  Electronic payments (available for Poland only) or

–  Payment by credit card. Card Payment operator is: PayPro ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznan, entered into the register of entrepreneurs of the national court register kept by the District Court in Poznań Nowe Miasto and Wilda in Poznań, 8TH commercial Division of the national court register under the number KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. For detailed information about delivery methods and acceptable methods of payment are located at the shop pages.

§ 9

The performance of the contract of sale

1. The conclusion of the contract of sale between the customer and the seller follows after placing Order using the order form in the online store according to section 7 of the Terms and Conditions.

2. After placing an order, Seller shall acknowledge its receipt and at the same time accepts the Order for execution. Confirmation of receipt of the order and its adoption to implementation by sending confirmation email to Client’s email address.

3. The client is obliged to make the payment within 3 working days from the date of conclusion of the contract of sale, otherwise the order will be cancelled.

4. If the customer chose a shipping method other than local pickup, the product will be sent by the seller within 3 business days after receiving the payment in the manner chosen by the customer when placing the order.

5. Product delivery takes place within the European Union and other countries listed in the “Shipping” on the shop website.

6. Delivery of the product to the customer is paid, unless the sale agreement provides otherwise. Costs of delivery of the product (including transport, delivery and postal services) are indicated to the customer on the online store when placing the order, including in time by the client will bind to the contract of sale. In case the customer is entitled to Free Shipping, the appropriate checkbox should be marked before placing the order.

§ 10

The right to withdraw from the agreement

1. The consumer can withdraw within 14 days from the sales contract without giving any reason.

2. The period referred to in paragraph 1, starts with the delivery of the Product to the consumer or designated by him to a person other than the carrier.

3. The consumer may withdraw from the contract, by presenting the seller a statement of withdrawal from the contract. To meet the deadline of withdrawal it is sufficient to send a claim by the consumer before the expiry of that period.

4. The claim may be sent via postal mail, or electronically by sending to the email address of the seller. A statement can be made also on the form, a specimen of which is given in annex the annex to the Act of May 30, 2014 year on consumer rights, but it is not mandatory.

5. If you send a statement by the consumer by electronic means, the seller shall immediately send to the Consumer’s e-mail address confirmation of receipt of the Declaration of withdrawal from the agreement.

6. Effects of withdrawal from the contract:

In case of withdrawal from the contract concluded at a distance Contract shall be considered null and void.

In the event of cancellation of the contract the seller returns the consumer immediately, not later than within 14 days from the date of receipt of the statement of the consumer to withdraw from the contract, all amount paid, including the cost of delivery of the things with the exception of additional costs arising from the selected by the consumer how to provide other than the cheapest regular delivery method offered by the seller.

The seller will make a payment using the same payment methods that have been used in the original transaction by the consumer, unless the consumer expressly agreed otherwise, that do not produce for him with any costs.

The seller may withhold the reimbursement until receiving the product back or deliver proof of his return, depending on which event comes first.

The consumer should return the product to the seller’s address specified in these terms and conditions immediately, not later than 14 days from the date on which the reported the seller to withdraw from the contract. The deadline will be met if the consumer sends the product before the expiry of 14 days.

The consumer shall bear the direct cost of returning the Product, the costs of returning the product, if due to its nature, this product could not be normally sent by mail.

The consumer is responsible only for a reduction in the value of the product resulting from the use of it in a different way than it was necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the product.

Where, by reason of the nature of the product can not be returned in the ordinary course of mail, information, as well as the costs of returning the product, will be in the description of the product in the store.

§ 11

Claims & warranty

1. The shop offers only new products.

2. The seller is obliged to deliver products free from defects.

3. In the case of a defect of the purchased from a reseller of goods the customer has the right to complaint on the basis of the provisions concerning warranty in the civil code, i.e. within 2 years from the date of delivery of the goods.

4. The complaint must be reported in writing or electronically to the seller’s addresses provided in this terms and conditions.

5. It is recommended that the complaint conclude a brief description of the defect, the circumstances (including the date) the instance data of the complaining Client, and the client request due to a defect of the goods.

6. Seller will respond to the complaint request immediately, not later than within 14 days, and if doesn’t within that time limit, the client request will be considered as justified.

7. Goods sent back in the procedures for complaints should be sent to the address specified in section 3 of this regulation.

§ 12

Out-of-court ways to handle complaints and redress

1. Detailed information on the use by the consumer of the out-of-court complaint and redress and access to these procedures are available in the offices and on the websites of District (municipal) consumer advocates, social organizations, to which statutory tasks include consumer protection, the provincial inspectorates of trade inspection and at the following Internet address Office of competition and consumers: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php and http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. The consumer has the following examples of the use of the out-of-court complaint and redress:

3. The consumer is entitled to ask the amicable consumer Court, as referred to in article 37 of the Act of 15 December 2000 on trade inspection (OJ of 2014 r. poz. 148 as amended), with the request to settle the dispute arising from the contract concluded with the seller.

4. The consumer is entitled to ask the provincial inspector of trade inspection, in accordance with article 36 of the law of 15 December 2000 on trade inspection (OJ of 2014 r. poz. 148 as amended), with the request to initiate mediation proceedings in on an amicable end to the dispute between the consumer and the seller.

5. The consumer can get free help on the settlement of the dispute between it and the seller, including free assistance of district (municipal) consumer advocate or social organization, to which statutory tasks include consumer protection (m.in. Federation Of Consumers, Consumer Association Of Polish).

§ 13

Personal data in the online store

1. The administrator of the personal data collected via the online shop is the seller.

2. Personal data collected by the administrator via the online shop are collected in order to carry out the agreement of sale, and if the customer gives his consent-also for marketing.

3. Recipients of personal online store can be:

– In the case of a client that uses an online store with the method of delivery by post or by courier service, the Administrator provides the collected personal data to the selected carrier or intermediary performing on behalf of the administrator.

– In the case of a client that uses an online store with the payment method or credit card Administrator provides the collected personal data of the client, to the selected entity providing the payments in the online store.

4. The client has the right to access their personal data and correct them.

5. Providing personal data is voluntary, but lack of consent to provide personal data results in the inability to perform a sales contract 

§ 14

Final provisions

1. The seller reserves the right to make changes to terms and conditions for important reasons: changes in laws, changes in payment methods and delivery – insofar as these changes affect the implementation of the provisions of this regulation. The seller shall inform the customer of any change at least 7 days in advance.

2. In matters not regulated by these terms and conditions apply generally applicable Polish law provisions, in particular: the civil code; the Act on electronic services; consumer rights act, the Act on the protection of personal data.4. The customer has the right to use the out-of-court complaint and redress. For this purpose, can make a complaint via the EU’s Internet platform ODR available at:http://ec.europa.eu/consumers/odr/