POLICY OF COOKIES
What is a “cookie” file?

Cookies (cookies) are small files saved on your device by websites that you visit. The cookies contain various information that is often necessary for the website to work properly. Cookies are encrypted in such a way that unauthorized persons do not have access to them. The information collected on the basis of cookies can only be read by Swing-it and – for technical reasons – also trusted partners of which technologies we use.

For what purpose do we use cookies?

We divide our cookies into basic and marketing ones.

Basic Cookie – installed if the user agreed with the software settings installed on his telecommunications device. As part of basic cookies, we distinguish technical and analytical.

Technical cookies – they are necessary for the website to work properly.
We use them to:

 • ensure safety during shopping
 • keep your session when you visit and log in to your shopping cart
 • ensure that the page is displayed correctly
 • remember if you agree to display some content.

Analytical cookies – are necessary to measure the effectiveness of our marketing activities without identifying personal data and improve the functioning of our website. We use them to:

 • study traffic statistics on our website,
 • limit some marketing activities, including to protect users from repeatedly displaying the same ad,
 • measure – without identifying personal data – the effectiveness of promotional campaigns, eg on the Google, Facebook and partner partner advertising networks.

Marketing cookies – installed on the user’s device only if they agree to it, by means of which:

 • we profile advertisements displayed on external websites, personalized in the field of interests and behavior on websites.

If you agree to marketing cookies, then we will be able to use information about products that you are interested in to adapt dynamic ads in the future.

If you would like us to stop collecting this information – just delete cookies from your device, eg a computer, smartphone or tablet. After re-entering our website you will be asked to make a decision regarding the consent for marketing cookies.

Marketing Cookies will be valid for a maximum of 2 years from the time of their installation.

By entering the website, you may not agree to the use of cookies for marketing purposes. Then we will not be able to customize our ads based on the information collected on our site.

However, we will continue to display our general ads using technology provided by Google or Facebook.

How long will we use cookies?

All cookies are also divided due to the time they are installed in the user’s browser on:

Session cookies – remain on the user’s device until leaving the website or turning off the software (web browser). These are mainly technical cookies.

Persistent cookies – remain on the user’s device for the time specified in the file parameters or until they are manually removed by the user.

Can I opt out of accepting cookies? – You can always change your browser settings and reject requests to install cookies. However, before you decide to change your settings, please note that cookies serve your convenience of using the site. Thanks to them you will receive more tailored advertising. Disabling cookies can affect how our website will display in your browser. In some cases, the page may not appear at all.

Other information related to the data processing process – the website administrator is the company Grzegorz Londo Swing It – In accordance with applicable regulations, in the event of a breach of personal data protection regulations, you have the right to lodge a complaint with the Inspector General for Personal Data Protection.

How do I disable cookies? – You can delete cookies from your browser at any time and block the possibility of reinstalling them. Depending on the browser you use, the option to delete or withdraw consent to the installation of cookies may vary.

Below you will find links to the example instructions.

For the Firefox browser

For Google Chrome

For Internet Explorer 9

For the Opera browser

For the Safari browser

If you have any questions about cookie policy, please write to us.

——————-Polska wersja—————————-

Polityka plików cookie

Co to jest plik „cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu przez strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookie może odczytać wyłącznie Swing-it oraz – ze względów technicznych także zaufani partnerzy z których technologii korzystamy. 

W jakim celu używamy plików cookie?

Nasze pliki cookies dzielimy na podstawowe i marketingowe.    

Cookie podstawowe – instalowane, jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym. W ramach cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne. 

Cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać.
Wykorzystujemy je aby:

 • zapewnić bezpieczeństwo podczas zakupów
 • utrzymać Twoją sesję, kiedy odwiedzasz i logujesz się swojego koszyka
 • zapewnić prawidłowe wyświetlanie strony
 • zapamiętać, czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

Cookies analityczne – są niezbędne,  aby mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie naszej strony internetowej. Wykorzystujemy je, aby:

 • badać statystyki dotyczące ruchu na naszej stronie internetowej,
 • ograniczyć niektóre działania marketingowe m.in. aby ochronić użytkowników wielokrotnym wyświetlaniem tej samej reklamy,
 • mierzyć – bez identyfikowania danych osobowych – skuteczność akcji promocyjnych np. w sieci reklamowej Google, Facebook oraz programów partnerskich.

Cookies marketingowe – instalowane w urządzeniu użytkownika tylko w przypadku, gdy wyrazi na to zgodę, za pomocą których:

 • profilujemy reklamy wyświetlane na zewnętrznych serwisach internetowych, spersonalizowane w zakresie zainteresowań oraz zachowań na stronach internetowych.

Jeśli wyrazisz zgodę na marketingowe cookies wówczas będziemy mogli wykorzystać informacje o produktach, które cię interesują aby w przyszłości dostosować dynamiczne reklamy.

Jeżeli chciałbyś abyśmy zaprzestali zbierania tych informacji  – wystarczy, że usuniesz pliki cookies ze swojego urządzenia np. komputera, smartfona czy tabletu. Po ponownym wejściu na naszą stronę internetową zostaniesz poproszony o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na marketingowe cookies. 

Marketingowe Cookies będą ważne maksymalnie do 2 lat od momentu ich instalacji.

Wchodząc na stronę internetową możesz nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies w celach marketingowych. Wówczas nie będziemy mogli dostosować naszych reklam w oparciu o informacje zebrane na naszej witrynie.

Nadal jednak będziemy wyświetlać nasze reklamy o charakterze ogólnym wykorzystując technologię dostarczaną przez firmy Google lub Facebook.

Jak długo  będziemy korzystać z plików cookies?

Wszystkie pliki cookies dzielimy także ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika na:  

Pliki cookie sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookie techniczne. 

Pliki cookie stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Szczegółowe informacje o używanych przez nas plikach cookie, systemach oraz zaufanych partnerach znajdziesz w tabeli poniżej.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies? – Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie ciasteczek. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że ciasteczka służą Twojej wygodzie korzystania ze strony. Dzięki nim będziesz otrzymywać bardziej dopasowane reklamy. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce. W niektórych przypadkach strona może się w ogóle nie wyświetlić.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych – Administratorem strony internetowej jest firma Grzegorz Londo Swing It –  Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek? – W każdej chwili możesz usunąć ciasteczka z Twojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji. W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalację plików cookies może się różnić.[/vc_column_text][vc_column_text]

Poniżej znajdziesz linki do przykładowych instrukcji.  

Dla przeglądarki Firefox

Dla przeglądarki Google Chrome

Dla przeglądarki Internet Explorer 9

Dla przeglądarki Opera

Dla przeglądarki Safari

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące polityki cookie, napisz do nas.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]